Kategoria Projekty

W klimacie fin de siecle w Dąbrowie i Krakowie

30/09/2013 Projekty

Zespół Szkół
im. gen. N. Sulika
w Dąbrowie Białostockiej

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych
W klimacie fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie

1. Działania rozpoczniemy od kampanii promującej projekt (ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych szkoły, Fundacji Gama, plakaty wykonane przez uczniów rozwieszone w szkole) oraz inauguracyjnego spotkania – konferencji prasowej, na które zaprosimy młodzież z LO, Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im .gen. N. Sulika oraz rodziców uczniów, władze gminy, powiatu, który jest organem prowadzącym szkołę, lokalnych partnerów współpracujących ze szkołą i fundacją, przedstawicieli lokalnych mediów. Wówczas zaprezentowane zostaną założenia projektu, darczyńcy, realizator oraz partnerzy – ok. 200 osób. Do końca czerwca zakończy się rekrutacja uczestników (zgłoszenia chętnych, ich osiągnięcia , zaangażowanie w życie szkoły i środowiska, a także trudna materialna sytuacja rodzinna. Wybór osób do projektu nastąpi przez komisję rekrutacyjną - dyrektor LO, koordynator projektu, pedagog szkolny oraz troje nauczycieli polonistów, którzy będą prowadzić zajęcia dla 60 osób, z których zostanie wyłoniona liczba 45 poprzez test. Ustalony także zostanie plan zajęć warsztatowych.
2. W klimacie fin de siecle w Dąbrowie - 8 zajęć warsztatowych z kultury młodopolskiej x 2godz., na których młodzież uzyska rzetelną wiedzę z literatury, sztuki młodopolskiej poprzez przygotowane m in. prezentacje multimedialne (zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli) ukazujące twórczość wybitnych artystów i osiągnięcia kultury fin de sieclu w Polsce. Zajęcia w konwencji kawiarenki literackiej przy świecach, kawie, herbacie i ciastkach (fundator – szkoła i nauczyciele) będą poprowadzone w specjalnie udekorowanych pracowniach – obrazami, hasłami modernistycznymi. Z zajęć będzie przez młodzież kręcony film reportażowy o realizacji projektu.
3. Spacer po młodopolskich wątkach i tematach, czyli wielki test sprawdzający wiedzę uczestników projektu i rekrutujący na wycieczkę do Krakowa, będący jednocześnie podsumowaniem dwumiesięcznej pracy – wybór 45 uczniów
4. W klimacie fin de siecle w Krakowie – wycieczka do Krakowa (45 uczniów + 3 nauczycieli). Zwiedzanie Rynku Starego – w tym Jamy Michalika najważniejszej kawiarni młodopolskich artystów, muzeów z malarstwem młodopolskim oraz Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Narodowe Galeria Sztuki Polskiej XIX w. Sukiennicach biorąc udział w Ko-lekcji z grupą itp. Planowany jest 1 nocleg w Krakowie (bo będą nocne przejazdy) i obejrzenie dwóch sztuk teatralnych w Teatrze Starym , Teatrze Stu lub J. Słowackiego. Także planowane jest zwiedzanie Wawelu. Z wycieczki także będzie przez młodzież kręcony film reportażowy.
5. Relacja z wyprawy. W październiku powstaną kolejne artykuły informujące społeczność lokalną o realizacji projektu, zamieszczone zarówno w gazetce szkolnej, prasie lokalnej, jak i stronach, internetowych szkoły, Fundacji Gama. Będzie także przygotowywany internetowy pamiętnik, ”Mój Kraków”, dołączony do stron internetowych szkoły, relacjonujący bezpośrednie wrażenia młodzieży z wycieczki do Krakowa. Praca nad montażem filmu.
6. Ewaluacja projektu. Wypełnienie 45 ankiet ewaluacyjnych, wśród uczestników podsumowujących projekt. Opracowanie wyników ankiety, analiza wniosków.
7. Konferencja prasowa zamykająca realizację projektu z udziałem gości, którzy byli na otwarciu a także projekcja filmu z realizacji projektu.

Projekt będzie szeroko promowany wśród społeczności lokalnej poprzez politykę informacyjną inspirującą artykuły w prasie lokalnej. Przygotowany film z realizacji projektu będzie pokazywany młodzieży – uczniom Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej na Dniach Integracyjno – Adaptacyjnych i rodzicom na jednym ze spotkań śródokresowych. Powyższe działania przyczynią się także do szerszej promocji działań Fundacji PZU.

Fundacja PZU
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
email: fundacja@pzu.pl
strona: www.pzu.pl
tel.: (22) 582 49 20

Zespół Szkół im. gen. N. Sulika
ul. 1000-lecia PP 24
16-200 Dąbrowa Białostocka
email: liceum@data.pl
strona: www.liceum-dabrowa.pl
tel. (85) 7 121 124

Fundacja GAMA
ul. gen. N. Sulika 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
email: fundacja gama@gmail.com
strona: www.fundacjagama.za.pl
tel. (85) 7 121 285

Czytaj dalej

Inauguracja projektu Fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie

17/09/2013 Projekty

16 września odbył się wykład pt.: Filozofia Młodej Polski - prądy, inspiracje, kontrowersje przeprowadzony przez mgr Ewę Gorlewską. Wystąpienie miało na celu przybliżenie uczniom sylwetek modernistycznych filozofów i ich poglądów oraz wprowadzenie w klimat epoki. W spotkaniu brali udział uczestnicy projektu Fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie.

Czytaj dalej

Akademia Kompetencji Kluczowych

26/06/2011 Projekty

Program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Bezpłatne zajęcia dodatkowe w twojej szkole:

podstawy przedsiębiorczości
ECDL - zajęcia komputerowe
język angielski

Czytaj dalej

„Białystok dobre miejsce do studiowania”

26/06/2011 Projekty

zajęcia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i biologii przygotowywujące młodzież do matury z w/w przedmiotów.
czas trwania zajęć pozalekcyjnych: październik 2010 - marzec 2011
liczba uczestników: 25

Czytaj dalej

Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”

26/06/2011 Projekty

cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi w obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania.
czas realizacji projektu: od 18 do 22 maja 2009
liczba uczestników projektu: 15 uczniów
osiągnięte rezultaty:

poszerzona wiedza młodych ludzi z zakresu zarządzania i ekonomii
zainspirowanie do samodzielnego studiowania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości

źródła dofinansowania projektu: NBP i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Czytaj dalej

Akademia Maturalna

26/06/2011 Projekty

zajęcia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii przygotowujące młodzież do matury z w/w przedmiotów.
czas trwania zajęć pozalekcyjnych: październik 2009 - marzec 2010
liczba uczestników: 25

Czytaj dalej

Archimedes

26/06/2011 Projekty


cel projektu: jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji nauk matematyczno-przyrodniczych na poziomie szkół średnich, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, jak również dostarczenie wykwalifikowanych pracowników branży technicznej.
czas realizacji projektu: od lutego 2009 r. do 15 listopada 2012
liczba uczestników projektu: 66 osób (43 kobiety, 23 mężczyzn)
osiągnięte rezultaty:

poszerzenie wiedzy na tematy związane z przedmiotami ścisłymi.

źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół jest w tym projekcie partnerem. Projekt jest finansowany w całości przez

Czytaj dalej

Centrum Integracji Młodzieży

26/06/2011 Projekty


cel projektu: aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ułatwienie powrotu do życia w społeczeństwie
czas realizacji projektu: od 20 sierpnia 2008 do 20 lipca 2009
liczba uczestników projektu: 130 wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego oraz 50 wolontariuszy
osiągnięte rezultaty:

powstanie młodzieżowych grup zainteresowań sportowych i kulturalnych
redagowanie lokalnej gazety młodzieżowej oraz strony internetowej
przeprowadzenie konsultacji psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych

źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół był w tym projekcie partnerem. Projekt był finansowany w całości przez EFS.

Czytaj dalej

Promocja Integracji Społecznej

26/06/2011 Projekty

cel projektu: poszerzenie dostępu osób niepełnosprawnych do profesjonalnych szkoleń zawodowych znacznie zwiększających szanse na zatrudnienie oraz wsparcie psychologiczno - zawodowe w tym zakresie.
czas realizacji projektu: od 1 sierpnia 2008 do 30 czerwca 2009.
liczba uczestników projektu: ogółem 65 w tym niepełnosprawnych 57.
osiągnięte rezultaty:

przeprowadzenie szkolenia gastronomicznego i komputerowego dla osób niepełno sprawnych
przeprowadzenie kampanii promocyjnej (strona internetowa, ulotki, plakaty)

źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół był w tym projekcie partnerem. Projekt był finansowany w całości przez EFS.

Czytaj dalej

Nasza Szkoła

26/06/2011 Projekty

Pionierski projekt  Nasza Szkoła zrealizowana jesienią 2007. Podsumowanie odbyło się 17 stycznia w kinie Lotos w trakcie festynu, młodzież uczestniczyła w następujących programach:

6-11 sierpnia 28 osób w spływie kajakowym, zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i rosyjskiego 204 godziny, kółka zainteresowań 264 godzin; wyjazdy do teatru, na basen, uczelnie wyższe, placówkę Służby Granicznej, warsztaty teatralne i dziennikarskie, których efektem jest gazeta Młoda Dąbrowa.

Czytaj dalej
1 2 3