W klimacie fin de siecle w Dąbrowie i Krakowie

Zespół Szkół
im. gen. N. Sulika
w Dąbrowie Białostockiej

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych
W klimacie fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie

1. Działania rozpoczniemy od kampanii promującej projekt (ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych szkoły, Fundacji Gama, plakaty wykonane przez uczniów rozwieszone w szkole) oraz inauguracyjnego spotkania – konferencji prasowej, na które zaprosimy młodzież z LO, Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im .gen. N. Sulika oraz rodziców uczniów, władze gminy, powiatu, który jest organem prowadzącym szkołę, lokalnych partnerów współpracujących ze szkołą i fundacją, przedstawicieli lokalnych mediów. Wówczas zaprezentowane zostaną założenia projektu, darczyńcy, realizator oraz partnerzy – ok. 200 osób. Do końca czerwca zakończy się rekrutacja uczestników (zgłoszenia chętnych, ich osiągnięcia , zaangażowanie w życie szkoły i środowiska, a także trudna materialna sytuacja rodzinna. Wybór osób do projektu nastąpi przez komisję rekrutacyjną – dyrektor LO, koordynator projektu, pedagog szkolny oraz troje nauczycieli polonistów, którzy będą prowadzić zajęcia dla 60 osób, z których zostanie wyłoniona liczba 45 poprzez test. Ustalony także zostanie plan zajęć warsztatowych.
2. W klimacie fin de siecle w Dąbrowie – 8 zajęć warsztatowych z kultury młodopolskiej x 2godz., na których młodzież uzyska rzetelną wiedzę z literatury, sztuki młodopolskiej poprzez przygotowane m in. prezentacje multimedialne (zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli) ukazujące twórczość wybitnych artystów i osiągnięcia kultury fin de sieclu w Polsce. Zajęcia w konwencji kawiarenki literackiej przy świecach, kawie, herbacie i ciastkach (fundator – szkoła i nauczyciele) będą poprowadzone w specjalnie udekorowanych pracowniach – obrazami, hasłami modernistycznymi. Z zajęć będzie przez młodzież kręcony film reportażowy o realizacji projektu.
3. Spacer po młodopolskich wątkach i tematach, czyli wielki test sprawdzający wiedzę uczestników projektu i rekrutujący na wycieczkę do Krakowa, będący jednocześnie podsumowaniem dwumiesięcznej pracy – wybór 45 uczniów
4. W klimacie fin de siecle w Krakowie – wycieczka do Krakowa (45 uczniów + 3 nauczycieli). Zwiedzanie Rynku Starego – w tym Jamy Michalika najważniejszej kawiarni młodopolskich artystów, muzeów z malarstwem młodopolskim oraz Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Narodowe Galeria Sztuki Polskiej XIX w. Sukiennicach biorąc udział w Ko-lekcji z grupą itp. Planowany jest 1 nocleg w Krakowie (bo będą nocne przejazdy) i obejrzenie dwóch sztuk teatralnych w Teatrze Starym , Teatrze Stu lub J. Słowackiego. Także planowane jest zwiedzanie Wawelu. Z wycieczki także będzie przez młodzież kręcony film reportażowy.
5. Relacja z wyprawy. W październiku powstaną kolejne artykuły informujące społeczność lokalną o realizacji projektu, zamieszczone zarówno w gazetce szkolnej, prasie lokalnej, jak i stronach, internetowych szkoły, Fundacji Gama. Będzie także przygotowywany internetowy pamiętnik, ”Mój Kraków”, dołączony do stron internetowych szkoły, relacjonujący bezpośrednie wrażenia młodzieży z wycieczki do Krakowa. Praca nad montażem filmu.
6. Ewaluacja projektu. Wypełnienie 45 ankiet ewaluacyjnych, wśród uczestników podsumowujących projekt. Opracowanie wyników ankiety, analiza wniosków.
7. Konferencja prasowa zamykająca realizację projektu z udziałem gości, którzy byli na otwarciu a także projekcja filmu z realizacji projektu.

Projekt będzie szeroko promowany wśród społeczności lokalnej poprzez politykę informacyjną inspirującą artykuły w prasie lokalnej. Przygotowany film z realizacji projektu będzie pokazywany młodzieży – uczniom Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej na Dniach Integracyjno – Adaptacyjnych i rodzicom na jednym ze spotkań śródokresowych. Powyższe działania przyczynią się także do szerszej promocji działań Fundacji PZU.

Fundacja PZU
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
email: fundacja@pzu.pl
strona: www.pzu.pl
tel.: (22) 582 49 20
Zespół Szkół im. gen. N. Sulika
ul. 1000-lecia PP 24
16-200 Dąbrowa Białostocka
email: liceum@data.pl
strona: www.liceum-dabrowa.pl
tel. (85) 7 121 124
Fundacja GAMA
ul. gen. N. Sulika 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
email: fundacja gama@gmail.com
strona: www.fundacjagama.za.pl
tel. (85) 7 121 285