Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców, wybranych na zebraniach klasowych w głosowaniu tajnym,  w ilości jednej osoby z każdej klasy. Wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców organizuje wychowawca klasy.
 1. W wyborach, o których mowa w ust.1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców, o którym mowa w ust.1.

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 2. b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4) wnioskowanie i opiniowanie wniosku o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

5) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

6) opiniowanie pracy nauczyciela służącej do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

7) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

8) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 5 pkt1 lit.a i lit.b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Programów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.
 3. Organem wykonawczym Rady Rodziców jest jej prezydium składające się z co najmniej pięciu osób.
 4. Rada Rodziców działa poprzez podejmowanie uchwał, wysuwanie postulatów i wniosków w czasie: zebrań klasowych, plenarnych, posiedzeń prezydium, obrad powołanych przez siebie komisji.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 6. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 7. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
 8. Jeśli w szkole nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w pkt. 12.