Biblioteka

papirus-3
Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek 7.30 – 13.30
Wtorek 7.30 – 13.30
Środa 7.30 – 13.30
Czwartek 7.30 – 13.30
Piątek 7.30 – 13.30

Spis lektur

Klasa I

ANTYK
Biblia: Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, wybrane psalmy, przypowieści ewangeliczne, Apokalipsa św. Jana
Mity greckie
Sofokles- Król Edyp
ŚREDNIOWIECZE
Bogurodzica
Lament świętokrzyski
RENESANS
Kochanowski J. – wybrane pieśni, treny, psalm
Szekspir W. – Makbet
BAROK
Sęp Szarzyński M. – wybrane sonety
Morszczyn A. – wybór wierszy
Potocki W. – wybór wierszy
OŚWIECENIE
Krasicki I. – wybrane utwory

Klasa II

ROMANTYZM
Mickiewicz A. – Romantyczność, Sonety krymskie, Liryki lozańskie
Mickiewicz A. – Dziady cz.III
Mickiewicz A. – Pan Tadeusz
Słowacki J. – Grób Agamemnona, Hymn
Norwid C.K. – wybór wierszy
POZYTYWIZM
Prus B. – Lalka
Dostojewski F. – Łagodna
MŁODA POLSKA
Przerwa-Tetmajer K. – wybór wierszy
Kasprowicz J. – wybór wierszy
Staff L. – wybór wierszy
Wyspiański S. – Wesele
Reymont W.S. – Chłopi T.1
POZIOM ROZSZERZONY
Słowacki J. – Kordian
Krasiński Z. – Nie-Boska komedia
Dostojewski F. Zbrodnia i kara
Balzac H. – Ojciec Goriot

Klasa III

XX-lecie MIĘDZYWOJENNE
Żeromski S. – Przedwiośnie
Schulz B. – Sklepy cynamonowe
Gombrowicz W. – Ferdydurke
wybrane wiersze poetów epoki.
LITERATURA WSPÓŁCZESNA
Borowski T. – Proszę państwa do gazu
Herling G. – Inny świat
Krall H. – Zdążyć przed Panem Bogiem
Mrożek S. – Tango
Camus A. – Dżuma
wybrane wiersze poetów epoki.
POZIOM ROZSZERZONY
Zapolska G. – Moralność pani Dulskiej
Conrad J. – Lord Jim
Szczepański J.J. – W służbie Wielkiego Armatora
Kafka F. – Proces
Bułhakow M. – Mistrz i Małgorzata
Witkiewicz S.I. – Szewcy
Iwaszkiewicz J. – Panny z Wilka
Kuncewiczowa M. – Cudzoziemka
Nałkowska Z. – Medaliony
Herling G. – Wieża
Gombrowicz W. – Trans-Atlantyk
Różewicz T. – Kartoteka

Kodeks Niesfornego Czytelnika

1. Prawo do nieczytania
2. Prawo do pobieżnego kartkowania książek
3. Prawo do przerywania lektury książki i pozostawienia jej na zawsze
4. Prawo do ponownego czytania tych samych książek
5. Prawo do czytania tego, co się chce
6. Prawo do eskapizmu, odrywania się od rzeczywistości poprzez ucieczkę w lekturę
7. Prawo do czytania w dowolnym miejscu
8. Prawo do głośnego czytania
9. Prawo do przerzucania książek
10. Prawo do nieuzasadniania własnych gustów i wyborów czytelniczych

Opracował: D. Pennac

Regulamin korzystania z biblioteki:

1. Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

2. Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
– lektury na okres 2 tygodni
– pozostałe książki na okres 1 miesiąca
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o prolongatę na następny okres.
4. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
5. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
6. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Regulamin korzystania z czytelni:

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami, płaszcz, teczki, torby i książki należy przed wejściem do czytelni pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.
3. W czytelni obowiązuje cisza.

II. Korzystanie ze zbiorów:

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów wypożyczalni i centrum medialnego.
2. Z księgozbioru i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię.
3. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. Do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
4. Czasopismo odnosi się na ustalone miejsce.
5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

III. Poszanowanie książek:

1. Książki i czasopisma poleca się opiece czytelników.
2. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma z których korzysta. Powinien obchodzić się z nimi starannie, dostrzeżone uszkodzenia natomiast zgłaszać bibliotekarzowi.
3. Nie wolno kreślić książek, robić notatek na marginesach, zaginać kartek i używać innych zakładek poza papierowymi.
4. Kopiowanie rysunków, map itp. dopuszczalne jest tylko za zgodą bibliotekarza.
5. Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą powierza się czytelnikom, im również powierza się troskę o ład i piękno czytelni.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH Szkolnego Centrum Biblioteczno-Informatycznego Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulikaw Dąbrowie Białostockiej

1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).
2. Programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
4. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
5. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.
6. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw, czatów, wysyłania SMS-ów.
7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
8. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby
10. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą.
11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
14. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
15. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi-bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz wpisuje się do zeszytu, akceptując tym samym regulamin.
16. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

Zbiór książek

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 18 000 woluminów. Gromadzimy literaturę piękną i pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy.

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy malarstwa oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy.

Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Do dyspozycji czytelników dostępne są katalogi: alfabetyczny i systematyczny (rzeczowy) książek w wypożyczalni i czytelni oraz katalogi przedmiotowe kaset video i kaset magnetofonowych, a także kartoteki zagadnieniowe. Od marca 2009 r. tworzona jest komputerowa baza zbiorów.

Mamy też skromny wybór czasopism

Gromadzimy również kasety video – są to głównie ekranizacje lektur szkolnych, ale także inne filmy i audycje edukacyjne. Młodzież ma również możliwość korzystania z zasobów Internetu, dzięki wyposażeniu pracowni medialnej w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do sieci.

Czasopisma
Biblioteka w Szkole
Biuletyn IPN
Britain
CHIP Magazyn Komputerowy
Cogito
Dyrektor Szkoły
Dz. Urz. MEN
Głos Dąbrowy
Młody Technik
Motor
Mówią Wieki
Nowa Edukacja Zawodowa
Newsweek
Perspektywy
Świat Nauki
Trener
Twój Styl
Viva!
Wiedza i Życie
Wszystko dla szkoły

Lista lektur obowiązująca w kl. I i II/ nowa podstawa programowa
• Zakres podstawowy:

1. Teksty poznawane w całości:

Sofokles Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny);
* Bogurodzica; Lament świętokrzyski;
*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;
Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;
William Szekspir Makbet ;
Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), *Dziadów część
III, *Pan Tadeusz;
Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;
Cyprian Norwid – wybrane wiersze;
Bolesław Prus *Lalka;
Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara,
Joseph Conrad Jądro ciemności;
Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
Leopold Staff – wybrane wiersze;
Stanisław Wyspiański *Wesele;
Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień);
Stefan Żeromski – wybrany utwór Wierna rzeka lub Przedwiośnie);
• Zakres rozszerzony:
Teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: Horacy – wybrane liryki;
Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki);
poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);
wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;
Juliusz Słowacki Kordian;
Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia;
Honoriusz Balzak Ojciec Goriot,
Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;
2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela), przy czym nie można
pominąć utworu oznaczonego gwiazdką:
wybór mitów;
Dzieje Tristana i Izoldy;
Miguel Cervantes Don Kichote;
Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki;
Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia;
Adam Mickiewicz Dziady część IV;
Juliusz Słowacki Kordian;
Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad
Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana);

• ZAKRES ROZSZERZONY

Teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;
Dante Alighieri Boska komedia;
Johann Wolfgang Goethe Faust;
Czesław Miłosz – wybrany esej;
Zbigniew Herbert – wybrany esej inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);
wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny
Krall, Henryka Grynberga);
Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł
z innych epok).

3. Inne: wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów
(np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego);

– nagranie telewizyjne.

• ZAKRES ROZSZERZONY

Teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
jak dla zakresu podstawowego, a ponadto:
wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina,
Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);
spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku;
stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika.