Zamówienia publiczne

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130 000 zł.  

1.      Data  sporządzenia protokołu  : 5 październik 2021

2.      Opis przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze specyfikacją.

3.      Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2021

4.      Szacunkowa wartość netto zamówienia ustalona dnia  9.09.2021 wynosi  113 821,14   zł.

5.      Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia:  Joanna Renata Pigiel – wicedyrektor szkoły

6.      Podstawa wyceny: rozeznanie cen na podstawie ofert internatowych

         (np. pisemne lub telefoniczne rozeznanie cen rynkowych, rozeznanie cen na podstawie katalogów, cenników, folderów, stron internetowych, kosztorys inwestorski, wycena robót, plan finansowy, notatka służbowa) 

7.      Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 140 000 zł. brutto.

8.      Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł. netto i postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych- art. 2 ust.1 pkt 1.

9.      Zestawienie  wykonawców, z którymi w dniu  21.09.2021 przeprowadzono rozeznanie telefoniczne/drogą elektroniczną */do których przesłano zaproszenie do składania ofert*.

  Lp.  Nazwa wykonawcy i adres  Sposób przesłania zaproszenia (w formie pisemnej, faxem, drogą elektron.)  Nr telefonu/ adres maila/strony internetowej (w przypadku rozeznania telefonicznego)  (tabelę wypełnić w przypadku przeprowadzonego rozeznania telefonicznego/ drogą elektroniczną) kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia (wymienić kryteria)
  cena brutto  …..……….
1Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
   drogą elektroniczną   zasadag@witu.mil.pl – 
2 Autocomp Management Sp. z o.o.                                                 ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin    drogą elektroniczną  biuro@autocomp.com.pl 
3 Certpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 42-400 Zawiercie, ul. Okólna 10 drogą elektroniczną h.dyba@certpol.pl  

Zaproszenie do składania ofert w dniu 21.09.2021  zostało opublikowane na stronie internetowej  www.liceum-dabrowa.pl

10.  Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty  Nazwa wykonawcy  Data i sposób złożenia oferty  Cena brutto      oferty w zł.inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia             (wymienić kryteria)
  1. ……….  2. ………….
1 Autocomp Management Sp. z o.o.                                                 ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin    drogą elektroniczną 140 000 zł  
2 Certpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 42-400 Zawiercie, ul. Okólna 10 drogą elektroniczną 153 750 zł  

11.   W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr 1    złożoną przez

Autocomp Management Sp. z o.o.                                                

ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin                     

(Nazwa i adres wykonawcy)

12.  Uzasadnienie wyboru: 

najniższa cena

13.Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postępowanie przeprowadził (a)  Joanna Renata Pigiel

                                                                                            (Podpis) 

Postępowanie zatwierdził (a):   Jarosław Budnik

                                                               (Pieczęć i podpis dyrektora)

*skreślić niewłaściwe

Dąbrowa Białostocka, dnia – 21 września 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie:

 1. Zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze specyfikacją.
 1. Nazwa i adres zamawiającego :

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

ul. Tysiąclecia PP 24 16-200 Dąbrowa Białostocka

 1. Przedmiot zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia):

Realizacja zapytania ofertowego dla zadania:

Zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze specyfikacją.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi ilościowe i jakościowe założone w wytycznych przyjętych przez Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, które nadzoruje ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej realizację umowy na dofinansowanie konkursu „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/BdsPZŻR, zwane dalej zadaniem.

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w całości z godnie z przygotowaną specyfikacją ilościową i jakościową ( załącznik nr 5 zawartej umowy). Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowej realizacji zamówienia!

 • Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani

Jarosław Budnik – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej  (w dni robocze w godz. 8:00-15:00)   tel. 502370969 ; email : jarekbudnik69@gmail.com

 1. Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 30 listopada 2021 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):  
 1. Doświadczenie posiadane przez oferenta składającego ofertę
  1. Dostarczenia całości wyposażenia w terminie określonym w zamówieniu
  2. Spełnienie 100% wymogów ilościowych i jakościowych zamawianego wyposażenia
  3. Posiadanie wymaganego certyfikatu zgodności, który potwierdza spełnianie wszystkich wymagań konkursu „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/BdsPZŻR,
 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
 1. Cena –                                                                       100 %
 • Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).

 • Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 • Miejsce oraz termin składania ofert   (wybrać właściwe):

Dla ofert pisemnych (osobiście lub przesyłka listowa)

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej , ul. Tysiąclecia PP 24; 16-200 Dąbrowa Białostocka  / SEKRETARIAT w terminie do dnia  29 września  2021r. do godz.15.00

Dla ofert przesyłanych za pomocą komunikacji elektronicznej / adresu email

Oferty należy przesłać na adres email: liceum@data.pl, w terminie dnia do 29 września 2021r. do godz.15.00

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  2. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanej dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, który reprezentuje dyrektor Jarosław Budnik, mający swoją siedzibę  w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Tysiaclecia PP 24
 2. Kontakt z  inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem  email: liceum@data.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2176 t.j. z dn. 07.12.2020r.).
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie Pana/Panidanych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
 10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Załączniki:

  Załącznik nr 1 – Formularz oferty

  Załącznik nr 2 – Zestawienie zgodnie z załącznikiem nr 5

…………………………..………..…………………………

(podpis i pieczęć  osoby upoważnionej)

„Formularz ofertowy”

…………………………………………………                                                

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………                                                ……………… dnia ……………….

/ pełna nazwa i dokładny adres oferenta

                       numer faxu i telefonu/

 

O F E R T A

Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika

16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Tysiaclecia PP 24

Odpowiadając na ogłoszenie dot.:

Zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze specyfikacją, oferujemy wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia:

 1. Koszt usługi:

Zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze specyfikacją – wynosi …………………….. zł/godz. (brutto)

 • Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

                       rozpoczęcie  – niezwłocznie po podpisaniu umowy

        zakończenie – 30 listopada 2021r.

 • Pracownikiem wyznaczonym (odpowiedzialnym)  do realizacji przedmiotowych robót ze strony Oferenta będzie ………………………………………………………………………………………….

Podpisano ………………………………………..

                         upoważniony przedstawiciel oferenta

Miejscowość ……………………………. data ………………………….

  Załącznik nr 2 – Zestawienie zgodnie z załącznikiem nr 5 umowy MON

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System przeznaczony jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

– bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;

– celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;

– ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;

– prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;

– wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

System cechują:

zwartość konstrukcji – zasadnicze zespoły systemu zabudowane zostały w obudowie montażowo-transportowej i tworzą Moduł Projekcji (MP), do zewnętrznych urządzeń dodatkowo należą: klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem, tablet, broń treningowa – symulatory laserowe

łatwość przenoszenia i transportowania – dzięki niewielkim rozmiarom zarówno Modułu Projekcji tj. 40x40x40 cm, masa 20 kg (±0,5 kg) jak i pozostałych elementów (klawiatura, tablet, broń treningowa) system może przenosić jedna osoba, a w przypadku potrzeby transportu na odległość mieści się ono w bagażniku auta osobowego;

minimalne wymagania w stosunku do pomieszczenia przeznaczonego do jego pracy – ściana po-malowana w kolorze białym, zaciemnione okna, standardowe zasilanie z sieci 230 V;

łatwość doraźnego rozstawiania – system gotowy jest do pracy bezpośrednio po rozstawieniu Modułu Projekcji i podłączeniu go do zasilania, całościowe przygotowanie trwa maksymalnie 3 do 5 minut bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynności technicznych;

prostota i intuicyjność obsługi – system nie wymaga specjalistycznego przygotowania użytkownika do obsługi i prowadzenia ćwiczeń, podstawowa obsługa realizowana jest za pomocą menu ekranowego oraz klawiatury bezprzewodowej z gładzikiem;

wydajność i wszechstronność szkolenia – system umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu; przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności;

Trening prowadzony jest w oparciu o obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wyświetlany na ekranie  w postaci płaskiego obrazu. Dzięki takiemu rozwiązaniu system posiada szerokie możliwości „kształtowania” wirtualnej rzeczywistości ze zmianą pory dnia, warunków oświetleniowych, ukształtowania powierzchni, roślinności, obiektów terenowych, sprzętu oraz wpływania na przebieg zdarzeń. W oparciu o te zmienne użytkownik, zależnie od specyfikacji indywidualnej dostawy otrzymuje edytor tworzenia ćwiczeń – strzelań i ćwiczenia „sytuacyjne” z przebiegiem zdarzeń w oparciu o zamknięte scenariusze.

Zasada działania systemu opiera się na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana jest przez odpowiednie moduły oprogramowania. Każde zarejestrowane przez kamerę trafienie w ekran rozpoczyna proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zależnie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, a następnie porównanie z celami 3D. Trafienia celu lub nietrafienie (uderzenie wirtualnego pocisku w ziemię) obrazowane są odpowiednio na ekranie.

 I.            ZESTAW OFEROWANEGO URZĄDZENIA

W skład systemu wchodzą następujące elementy (Rys.2):

 Moduł Projekcji (MP) z kablem zasilającym w tym: – 1 kpl.
   
 MP to główne urządzenie systemu będące zintegrowanym, modułem multimedialnym; 
 klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem – 1 kpl.
 podstawowe urządzenie zewnętrzne systemu do obsługi menu ekranowego; 
 tablet z ładowarką – 1 kpl.
 opcjonalne urządzenie zewnętrzne systemu rozszerzające funkcjonalność obsługi; 
 drukarka – 1 kpl.
 opcjonalne urządzenie zewnętrzne systemu umożliwiające wydrukowanie indywidualnego lub zbiorowego podsumowania ćwiczenia w formie arkusza wyników; 
 oprogramowanie – 1 kpl.
 zainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), w tym:  
 zainstalowane w tablecie, w tym: o  system operacyjny,  
 broń treningowa  – symulatory laserowe (Rys.3),  na które składają się: – 1 kpl.
 handlowe repliki ASG broni działające w systemie blow-back, zasilane green-gaz,:    – 4 kpl. – 4 kpl.
 bezprzewodowe moduły laserowe (urządzenia laserowe kl.I) dedykowane do rodzajów replik ASG:    – 4 szt. – 4 szt.   – 1 kpl.
 rodzaje broni treningowej, w szczególności rodzaje replik ASG składające się na nią zależne są od indywidualnej specyfikacji dostawy wg. rekomendacji producenta i dostępności na rynku; broń treningowa tj. replika ASG po zamontowaniu na wylocie lufy modułu laserowego i zablokowaniu w magazynkach donośnika nie strzela kulkami; dla stabilnej pracy urządzenia zalecane jest jednoczesne włączenie i sparowanie z systemem egzemplarzy broni treningowej w liczbie przewidzianej do aktywnego użycia w planowanym ćwiczeniu; bezprzewodowy moduł laserowy jest urządzeniem laserowym klasy I co oznacza, że jest on bezpieczny w przewidywalnych warunkach użytkowania; 
 opakowania, futerały i pudełka transportowe na powyższy sprzęt– 1 kpl.
 faktyczna ilość i rodzaje opakowań zależne od indywidualnej specyfikacji dostawy. 

W ramach funkcjonalności oprogramowania do prowadzenia ćwiczeń Użytkownik otrzymuje min.:

 – możliwość prostej, intuicyjnej obsługi systemu bezpośrednio z menu ekranowego (Rys.4)z wykorzystaniem klawiatury bezprzewodowej i/lub broni treningowej, laserem;
 – możliwość indywidualnego przystrzelenia broni treningowej do przeprowadzenia ćwiczenia;
 indywidualne przystrzelenie broni treningowej przeprowadzane jest „w trybie systemowym”(nie mechanicznie) i ma na celu dopasowanie zgrywania przyrządów celowniczych do indywilnych właściwości strzelca na czas przeprowadzenia ćwiczenia i jego kolejnego powtarzania do zakończenia; system umożliwia również przeprowadzenie globalnego przystrzelaenia broni treningowej np. przez istruktora, które zapisywane jest w systemie „na stałe”, tj. do przeprowadzenia kolejnego przystrzelenia globalnego; przystrzeliwanie zgrywa punkt celowania z punktem trafienia na odległości 100 m dla karabinka i 25 m dla pistoletu; 
 – możliwość prowadzenia treningu indywidualnego jednocześnie dla jednej do czterech osób, na jednym do czterech stanowisk strzeleckich  
   
 – możliwość prowadzenia treningu zespołowego (jedna do czterech osób), na wspólnym stanowisku strzeleckim, w ramach zobrazowaia ćwiczenia wykreowanego z wykorzystaniem edytora tworzenia ćwiczeń – strzelań
 w ramach ćwiczenia przeprowadzane jest zbiorcze podsumowanie i pod-stawowa analiza wyników ćwiczenia prezentowana w formie drukowane-go arkusza wyników; 
 – możliwość prowadzenia treningu zespołowego (jednej do czterech osób), na wspólnym stanowisku strzeleckim, w ramach zobrazowania ćwiczenia w oparciu o pięć strzelań sytuacyjnych (Rys.6) z zamkniętymi scenariuszami;
 możliwość wielokrotnego użycia ćwiczeń z zamkniętymi scenariuszami, w ramach ćwiczenia przeprowadzane jest zbiorcze podsumowanie i podstawowa analiza wyników ćwiczenia prezentowana w formie druko-wanego arkusza wyników; 
 edytor tworzenia ćwiczeń – strzelań w oparciu o: dwie lokalizacje wirtualnej przestrzeni (Rys. 7) tj.: otwartą przestrzeń do 50 m,otwartą przestrzeń do 150 m,możliwość zmiany pory dnia (warunków oświetlenia) w przypadku wybranej otwartej wirtualnej przestrzeni;możliwość wyboru ilości stanowisk strzeleckich od 1 do 4;możliwość zmiany kąta widzenia wirtualnej przestrzeni zależnie od zakładanej postawy strzeleckiej:leżąc,klęcząc,stojąc,możliwość wyboru dla każdego stanowiska strzeleckiego – max. czterech kolejnych wirtualnych celi z zamkniętego katalogu obejmującego:tarcze papierowe i kartonowe, figury, cele metalowe, inne cele (np. balony, butelki, puszki),możliwość zmiany w przypadku celu:odległości na kierunku strzelania, przesunięcia z kierunku strzelania – w lewo / w prawo, sposobu ekspozycji – podnoszący, obracający, stojący,sposobu poruszania – stacjonarny, poruszający się ze stałą prędkością, na stałym odcinku, w lewo / prawo,czas do ekspozycji od startu ćwiczenia / sygnału dźwiękowego,ilość trafień do zakończenia ekspozycji / rozpoczęcia kolejnej ekspozycji,wprowadzenia zasłony – beczka, murek, worki;zapis wykreowanego ćwiczenia pod wybraną nazwą, do wielokrotnego użycia;
 możliwość włączenia / wyłączenia bieżącego podglądu celowania i trafień dla wszystkich stanowisk strzeleckich;

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:
Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
Adres Zamawiającego: ul. Tysiąclecia P.P. 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: liceum@data.pl
Tel. (85) 7121124
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia
Edukacji Ekologicznej – Ekopracownia”