Kategoria Zamówienia publiczne

Przetarg

Dostawa 200 ton węgla kamiennego orzech II o wartości opałowej 24 – 28 MJ/kg w sezonie grzewczym 2013-2014

 

Zamawiający

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia PP 24

tel. (085) 7121124

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 ton węgla kamiennego orzech II o wartości opałowej 24- 28 MJ/kg w sezonie grzewczym 2013-2014.

 

Termin wykonania zamówienia

Sezon grzewczy 2013-2014 tj. od podpisania umowy do zakończenia sezonu grzewczego -30.04.2014r..

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia PP 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka w terminie do dnia 10.09.2013r. do godz. 9.00 (data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę).

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia PP 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka – w dniu 10.09.2013r. o godz. 9.10.

ofertazal1

oswiadczeniazal2

projektumowyzal3

specyfikacja

Czytaj dalej