Matura 2020

 

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

DOTYCZĄCA WYTYCZNYCH  DLA ZDAJĄCYCH,  KTÓRZY  BĘDĄ PRZYSTĘPOWALI DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 R.

 

 1. Zdający przystępujący do egzaminu maturalnego
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w sali nr 10 w budynku szkoły i nr 11 w internacie.
 1. Środki bezpieczeństwa osobistego

 

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

 • Zdających obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie

 

 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.5    Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających).

2.6.   Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, powinni nosić przyłbicę.

2.7.   Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

 

 1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

 • W przypadku egzaminu z przedmiotów na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, zdający ma obowiązek dezynfekować ręce przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.
 • Zdający nie mogą tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 1. Na egzaminy maturalne:
  • Na egzaminy maturalne w dniach 8 i 9 czerwca 2020 roku maturzyści wchodzą wejściem przy hali sportowej, na egzaminy z języków obcych wejściem głównym, na pozostałe egzaminy wejściem do internatu.
  • Na egzamin maturalny  :

z języka polskiego (poziom podstawowy) – 8 czerwca 2020 roku

z matematyki (poziom podstawowy) – 9 czerwca 2020 roku

maturzyści wchodzą do szkoły według następującego porządku:

 

 • nazwisko w alfabecie zaczynające się od A do H     8. 00
 • nazwisko w alfabecie zaczynające się od J do K       8. 15
 • nazwisko w alfabecie zaczynające się od L do P        8. 30
 • nazwisko w alfabecie zaczynające się od R do Ż i LO dla Dorosłych 8.45

 

 • Na pozostałe egzaminy maturzyści przychodzą o godzinie 8.30 i 13.30.

 

Informacja została przygotowana na podstawie Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów przygotowanych przez, Ministerstwo Edukacji Narodowej,  Centralną Komisję Egzaminacyjną i Główny Inspektorat Sanitarny.

 

 

 

20190806 E8 EG EM Komunikat o przyborach

Wytyczne_dla_maturzystów_2020

Instrukcja_matura 2020_Covid_(003)(1)

20200602_Egzamin_maturalny_2020