V MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

ORGANIZATOR:

 • Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej;

 

MIEJSCE  KONKURSU:

 • Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej;

 

CELE  EDUKACYJNE  KONKURSU:

 1. Propagowanie nauki języków obcych poprzez śpiewanie.
 2. Zainteresowanie uczniów muzyką obcojęzyczną.
 3. Promocja kultury europejskiej poprzez muzykę.
 4. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.
 5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie edukacji muzycznej młodzieży z różnych krajów.
 6. Integracja młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół.

 

ZAKRES  PRZEDMIOTOWY  KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu sokólskiego, klas gimnazjalnych oraz klas VI- VII szkół podstawowych powiatu sokólskiego i au­gustowskiego oraz młodzieży ze szkół zaprzyjaźnionych na Litwie i Białorusi.
 2. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników (soliści), wyłączając organizatora.
 3. Wykonawca przygotowuje 1 piosenkę anglojęzyczną.
 4. Udział biorą uczniowie wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach wewnątrzszkolnych.
 5. Utwór można wykonać z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub a capella.
 6. Maksymalny czas prezentowanego utworu powinien wynosić około 5 minut.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez opiekuna wypełnio­nego czytelnie formularza zgłoszeniowego na adres:

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia PP 24,

z dopiskiem „Międzynarodowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej”

w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2018 r.

oraz płytę CD z podkła­dem i tekst utworu.

Każda płyta powinna być opisana – tytuł piosenki i wyko­nawca.

Potwierdzenie mailowe, w którym zawarta będzie nazwa szkoły oraz ilość uczestników konkursu  należy przesłać na adres : liceum@data.pl

Rozstrzygnięcie konkursu wraz w występami uczestników odbędzie się:

29 maja 2018r. o godz. 10.00.

 

OCENA  PRZEGLĄDU:

 1. Występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizato­rów.
 2. Jury konkursu będzie oceniało:

– oryginalność i trafność doboru repertuaru,

– interpretację i poprawność językową,

– umiejętności wokalne uczestników,

– wrażenia artystyczne.

 1. Jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia i nagrody rze­czowe.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie, a opiekunowie podziękowania za przygotowania młodzieży do konkursu.

 

PRZEPISY  KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośniający oraz odtwarzacz CD oraz decydują o kolejności występów.
 2. Kwestie sporne i sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają organi­zatorzy i jury.
 3. Decyzja jury jest ostateczna.
 4. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu.
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobo­wych dla potrzeb związanych z konkursem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz.883).
 6. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie nagrań audio i video podczas przeglądu i koncertu i nieodpłatne umieszczenie ich na dowolnych por­talach internetowych a także emisję w mediach lokalnych.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN DO POBRANIA