Powiatowy Konkursu Literacki na małą formą poetycką – haiku

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie literackim „17 sylab o Generale  Nikodemie Suliku”.

Konkurs jest organizowany dla uczczenia pamięci Generała Nikodema Sulika – patrona Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i promowania postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz wyszukiwania i promocji młodych talentów w dziedzinie literatury, popularyzacja formy poetyckiej haiku, a także konfrontacja dokonań twórczych.

Haiku wywodzi się z Japonii i jest najkrótszą formą poetycką na świecie. W zaledwie kilku wersach można uchwycić szczególną chwilę w życiu autora bądź wyrazić piękno otaczającej przyrody. Haiku złożone jest z maksymalnie z 17 sylab rozpisanych na trzy wersy w układzie: 5-7-5 sylab.

Każdy uczestnik przesyła jeden  tekst literacki zgodny z regułami wymaganej formy literackiej.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu sokólskiego, uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych powiatu sokólskiego i au­gustowskiego.

Oceny przysłanych prac dokona jury powołane przez organizatora. Teksty należy przesłać e-mailem na adres: liceum@data.pl z dopiskiem „konkurs literacki” lub pocztą na adres:

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia PP 24,

z dopiskiem „Powiatowy Konkurs Literacki”

w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2023 wraz z oświadczeniem podpisanym przez uczestnika czytelnym pismem: imię, nazwisko, wiek, szkoła, numer telefonu, adres e-mail oraz o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem tekstu literackiego nadesłanego na konkurs. Tekst nie był wcześniej publikowany i nagradzany na innych konkursach. Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883)

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19.01.2023r.

Jury  będzie brało pod uwagę: zgodność treści tekstu literackiego z tematem i  formą literacką  konkursu, oryginalność przedstawienia tematu, nie będą oceniane teksty literackie zawierające wulgaryzmy oraz obrażające osoby trzecie.

Jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia i nagrody rze­czowe, decyzja  jest ostateczna i nie podlega odwołaniu i zaskarżeniu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Poniżej zamieszczamy wymagane dokumenty: