Serdecznie dziękujemy!!!

W związku z zakończeniem starego roku 2022 i z nadzieją na udane rozpoczęcie obecnego, doceniając rolę społecznego otoczenia szkoły chcielibyśmy podziękować za wszelkie działania na jej rzecz realizowane, przez zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych partnerów szkoły.

▫️W sposób szczególny nasze podziękowania kierujemy do Powiat Sokólski za zrealizowane wspólnie projekty i działania podejmowane na rzecz rozwoju szkoły. Dziękujemy Zarządowi Powiatu Sokólskiego a w sposób szczególny Piotr Rećko Staroście Sokólskiemu, Jerzemu Białomyzemu – Wicestaroście Sokólskiemu oraz Romualdowi Gromadzkiemu – członkowi Zarządu. Swoje podziękowania kierujemy także do Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anny Aniśkiewicz oraz Wicedyrektor Urszuli Januszkiewicz a także pracownic Referatu Oświaty – Karoliny Brasławskiej i Magdaleny Świrydowicz za codzienną współpracę w sprawach związanych z edukacją (zarówno projektowych, jak i bieżących). Podziękowania za wsparcie kierujemy także do Dyrektora Wydziału Organizacyjnego – Tomasz Tolko oraz Kierownika Referatu Rozwoju – Joanny Bieszczad , wraz z pracownikami (szczególne podziękowania dla Iwony Woronowicz) i Ewy Borys – Kierownik Referatu Administracyjnego a także Dyrektorowi Wydziału Finansowego – Danielowi Supronikowi .

▫️Za poprzedni rok dziękujemy także Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce – Małgorzacie Ejsmont oraz podległym jej pracownikom za pełne empatii podejście do problemów.

▫️W zakresie realizacji inwestycji budowy boiska nieoceniona była profesjonalna pomoc ze strony Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg ds. Obiektów Kubaturowych Dariusza Lipskiego a także Kierownika Obwodu Drogowo-Mostowego nr 2 Rafała Jarmoszko.

▫️Za bieżącą współpracę przy organizacji uroczystości patriotycznych oraz za działania wspierające młodzież dziękujemy Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz Joannie Ryszkiewicz – Skarbnikowi Gminy, Leszkowi Kiejko – Sekretarzowi Gminy a także Andrzejowi Karwowskiemu .

▫️Podziękowania należą się również Pawłowi Wnukowskiemu radnemu Sejmiku Województwa Podlaskiego i Tomasz Madras Wicewojewodzie Podlaskiemu za wspieranie rozwoju młodzieży, w tym uczących się w szkole cudzoziemców. Dziękujemy także Łukasz Owsiejko – Prezesowi ARR „Ares” za promowanie przedsiębiorczości.

▫️Dziękujemy także za wsparcie i życzliwość dla idei realizacji klas mundurowych. W sposób szczególny podziękowania kierujemy do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku płk. Grzegorza Konopki, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku ppłk. Dariusza Szorca, Zastępcy – mjr. Bogdana Oźlańskiego oraz mjr Małgorzaty Repnik, por Edyty Łuczaj i p. Joanny Sebuni. Dziękujemy także Dowódcy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk. Pawłowi Adamowi Lachowskiemu oraz obu Dowódcom 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Sławomirowi Kocanowskiemu i płk. Mieczysławowi Gurgielewiczowi a także odpowiedzialnym za współpracę ze szkołą żołnierzom za przekazywanie wzorców postaw oraz profesjonalnej wiedzy.

▫️Za wsparcie działań promocyjnych szkoły oraz wspieranie aktywności młodzieży podziękowania kierujemy do Radosława Kalinowskiego właściciela Hurtowni Artykułów Przemysłowych, Dyrekcji Banku Spółdzielczego Oddział w Dąbrowie Białostockiej , Mariuszowi Kimborowiczowi ze Sklepu ELDOM, Łukaszowi Dźwilowi z firmy Łukstol, Adamowi Gromko, Tomasz Lewko z Sokołka.tv i Jerzemu Lewko z firmy SulikaNET.

▫️Dziękujemy za owocną współpracę w realizacji kształcenia branżowego Ośrodkowi Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie a w sposób szczególny Kierownik – Beacie Bratumił oraz Zastępcy Kierownika – Elżbiecie Kochanowicz-Klej a także Katarzynie Parczewskiej – Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Podziękowania kierujemy także do współpracujących ze szkołą pracodawców.

▫️Za pomoc w sprawach organizacyjnych dziękujemy Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej Maciek Sulik oraz jego pracownikom Bartkowi Andrejczykowi i Mieczysławowi Sołowiejowi.

▫️Za wspieranie działań dziękujemy także harcerzom za wsparcie inicjatyw charytatywnych i ożywienie działalności szkoły.

▫️Wsparcie w bieżącej działalności szkoła otrzymywała także od Prezydium Rady Rodziców na czele z Dorotą Rutkowską a także od Samorządu Uczniowskiego, któremu przewodzi Beata Pigiel . Za koordynację działań portali społecznościowych szkoły podziękowania kierujemy do Natalii Laskowskiej, Natalii Wnuk i Anny Kulhawik a także niezastąpionemu w projektach graficznych – Stacho Stroczkowski .