Wycieczka, konferencja i konkurs fotograficzny o relacjach międzyludzkich w dąbrowskim zespole szkół

Czwartkowe popołudnie, 28 października 2021r., w dąbrowskim zespole szkół obfitowało

w relacje i emocje. Zakończono bowiem projekt, pn.: ,,Tacy sami, …” składający się z trzech zadań.

Zadanie pierwsze to dwudniowa wycieczka integrująca niepełnosprawnych uczniów Szkoły z pełnosprawnymi rówieśnikami do Krakowa – Zatoru (Energylandii) – Częstochowy współfinansowana przez TVP Reklama Dzieciom 2020 edycja 28, która miała miejsce w czerwcu tego roku i przyniosła jej uczestnikom wiele wrażeń, radości, ale i refleksji nad przystosowaniem obiektów, dróg i chodników, atrakcji turystycznych do osób na wózkach inwalidzkich, a przez to uczyła szukania rozwiązań w sytuacjach trudnych, uwrażliwiała na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i sprzyjała budowaniu z nimi, krok po kroku, relacji opartych nie na współczuciu i litości, ale na życzliwej pomocy i wsparciu.

Zadanie drugie, czyli  konkurs fotograficzny, pn.: ,,Co jest między nami, czyli o relacjach międzyludzkich”, którego celem było wdrażanie uczniów do rozpoznawania, nazywania, budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi, zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie wrażliwości artystycznej, popularyzowanie fotografii jako aktywnej i kreatywnej   formy spędzania wolnego czasu, prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości, promocja najzdolniejszych uczniów sztuki obserwowania i uwieczniania z Powiatu Sokólskiego i Gminy Dąbrowa Białostocka, a przez to miejsc,  z których pochodzą. Konkurs fotograficzny odbywał się pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećki i Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza. Do konkursu zaproszono sześć szkół ponadpodstawowych Powiatu Sokólskiego z czterech gmin. Temat konkursu o relacjach międzyludzkich okazał się trudny. Niemniej jury konkursowe składające się z ekspertki od pomocy psychologiczno-pedagogicznej pani Iwony Iwańczuk-Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wybitnego fotografa pana Andrzeja Karwowskiego i organizatorów: pana Jarosława Budnika – Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej i nauczycielki tej Szkoły pani Marty Tolko-Kuziuty przyznało nagrody, wyróżnienia, nagrodę specjalną i nagrody uznania uczestnikom zmagań w obserwowaniu  ludzi i relacji między nimi.

I miejsce nadano uczennicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie – Klaudii Czarneckiej,

II miejscem uhonorowano uczennicę Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej – Gabrielę Hajkowską,

III miejsce otrzymała uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce – Gabriela Pawełko.

Jury przyznało Wyróżnienie uczennicy Zespołu Szkół w Sokółce – Aleksandrze Paszko i Nagrodę Specjalną uczennicy tej samej szkoły – Martynie Paszkowskiej. Cztery nagrody uznania przypadły: Justynie Dmuchowskiej, Radosławowi Choruży, Kornelii Kropiwnickiej, Weronice Prokorym z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

Nagrody ufundował Powiat Sokólski ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko na czele i Gmina Dąbrowa Białostocka z Burmistrzem Arturem Gajlewiczem jako włodarzem miejsca, w którym odbywało się te ciekawe przedsięwzięcie.

   Uroczyste wręczenie nagród Laureatom odbyło się 28 października 2021r. podczas konferencji, nt.: ,,Jak budować dobre relacje” współorganizowanej przez naszą Szkołę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Białostockiej, z udziałem świetnego psychologa, psychoterapeuty, autora książki ,,Nastolatkowie. Jak wychowywać i nie zwariować ?” Karola Domagały, lokalnych władz, uczniów, rodziców, nauczycieli Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

  Organizatorzy konkursu fotograficznego i konferencji serdecznie dziękują Staroście Sokólskiemu – panu Piotrowi Rećko, Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej – panu Arturowi Gajlewiczowi, Szkołom, ich Dyrekcjom, Opiekunom  uczestników konkursu, Uczestnikom konkursu, Dyrekcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej – pani Iwonie Iwańczuk, panu Andrzejowi Karwowskiemu – fotografowi za okazaną wielką życzliwość, nieocenioną pomoc, ogromne serce w realizacji zadania.

   Ogromne podziękowania kierujemy do pani Agnieszki Poważy – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej i pana Karola Domagały za pomoc merytoryczną i metodyczną oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie relacji międzyludzkich.

  Wyjątkowe podziękowania składamy na ręce pana Jarosława Budnika – Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej za ogromne wsparcie i aktywowanie kreatywności drzemiącej w nauczycielach z pasją oraz Kadrze Szkoły, która pomogła urzeczywistnić działania projektowe.

  Szczególne podziękowania kierujemy do Telewizji Polskiej i Bloku Reklama Dzieciom 2020 edycja 28, dzięki którym możliwe było budowanie najcenniejszych relacji, interakcji, pokonywanie trudności, dodawanie skrzydeł oraz wyzwalanie ogromnego potencjału młodych, ciekawych świata ludzi podczas zwiedzania, poznawania Polski i siebie nawzajem.

Opr. Marta Tolko-Kuziuta

Zespół Szkół im.gen.Nikodem Sulika w Dąbrowie Białostockiej

zdjęcia – dzięki uprzejmości p. Sylwestra Pakuły – nauczyciela ZSZ w Sokółce