Powiatowy Konkurs Literacki „Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro”

Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego 

„Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro”

Konkurs jest organizowany dla uczczenia pamięci Generała Nikodema Sulika – patrona Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i promowania postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz wyszukiwania i promocji młodych talentów w dziedzinie literatury, a także konfrontacja dokonań twórczych.

Każdy uczestnik przesyła jeden  tekst literacki w dowolnej formie (np. dziennika, pamiętnika, bloga, opowiadania, wiersza, fraszki itp.), który jest przesłany w formie pliku tekstowego. Uczestnicy mogą̨ również dołączać́ zdjęcia, rysunki i inne załączniki, które uważają̨ za istotne. Mile widziane teksty z „nutką” humorystyczną. Praca konkursowa nie może przekraczać 250 słów.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu sokólskiego, uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych powiatu sokólskiego i au­gustowskiego.

Oceny przysłanych prac dokona jury powołane przez organizatora. Teksty należy przesłać e-mailem na adres: liceum@data.pl z dopiskiem „konkurs literacki” lub pocztą na adres:

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia PP 24,

z dopiskiem „Powiatowy Konkurs Literacki”

w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 wraz z oświadczeniem podpisanym przez uczestnika czytelnym pismem: imię, nazwisko, wiek, szkoła, numer telefonu, adres e-mail oraz o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem tekstu literackiego nadesłanego na konkurs. Tekst nie był wcześniej publikowany i nagradzany na innych konkursach. Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883)

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12.01.2022r.

Jury konkursu będzie brało pod uwagę: zgodność treści tekstu literackiego z tematem konkursu, zwięzłość wypowiedzi artystycznej, oryginalność przedstawienia tematu, bogactwo środków wyrazu, nie będą oceniane teksty literackie zawierające wulgaryzmy oraz obrażające osoby trzecie.

Jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia i nagrody rze­czowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.