Zajęcia z psychologiem z zakresu motywacji i samoakceptacji

Istotną częścią realizowanego przedsięwzięcia „Ponadnarodowej mobilności uczniów” w ramach projektu „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) dla dwadzieściorga jeden uczestników są zajęcia z psychologiem Pawłem Leszkowiczem z zakresu motywacji i samoakceptacji, (zarówno grupowe, jak i indywidualne )

Zajęcia z młodzieżą dotyczyły rozwijania umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania po bardzo długim okresie nauki zdanej. W czasie zajęć indywidualnych i zespołowych grupa pracowała poprzez formę wykładową i różnorodne ćwiczenia nad zagadnieniami takimi jak: funkcjonowanie w grupie, wyznaczenie celów, odkrywanie własnych mocnych i słabszych stron

Jednym z głównych założeń projektu „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” jest właśnie budowanie w uczniach poczucia samoakceptacji i motywacji do podejmowanych działań.

Inne cele projektowe, to wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów takich jak: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa.