Obchody Dnia Weterana 2019

Szacunek i wsparcie – obchody Dnia Weterana w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej

Podobnie jak w poprzednim roku w naszej szkole organizowane są Obchody Dnia Weterana w dniu 23 maja 2019 roku, w ramach których odbędą się zawody sportowe. W tym roku nowością jest wprowadzenie debaty oksfordzkiej na temat: „Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach zagranicznych służy interesom Państwa Polskiego”.  Będzie ona jednym z elementów rywalizacji pomiędzy drużynami, a jej wynik wlicza się do ogólnej punktacji zawodów.

           Obchody Dnia Weterana – 23. 05. 2019

 1. Opis przedsięwzięcia:

Impreza edukacyjno – sportowa organizowana jest po raz drugi w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Chcemy w ten sposób aktywnie włączyć się w propagowanie idei przyświecającej obchodom Dnia Weterana: „Szacunek i wsparcie”. Nasza szkoła wspiera polskich weteranów poprzez różne przedsięwzięcia: spotkania, wystawy, wykłady i pogadanki, propagując szerzenie wiedzy o uczestnictwie żołnierzy WP w misjach poza granicami państwa.

 1. Cele:
 • upamiętnienie weteranów służących w misjach poza granicami państwa, również weteranów zmarłych i poległych;
 • wsparcie weteranów rannych i poszkodowanych;
 • propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;
 • wzmacnianie pozytywnego wizerunku polskiego żołnierza;
 • przekazywanie wiedzy i informacji na temat działań żołnierzy polskich w misjach poza granicami państwa;
 • kontynuacja współpracy z jednostkami wojskowymi i innymi służbami mundurowymi;
 • rozwijanie rywalizacji sportowej w duchu fair – play.
 1. Formy działania:
 • Zawody sportowe – rywalizacja drużynowa.
 • Debata oksfordzka.

Kontakt: Eliza Masłowska – 515 551 541

Zawody sportowe: Tomasz Leszkowicz – 500 471 187

Zasady i przebieg debaty oksfordzkiej

Debata oksfordzka ma długą tradycję – wywodzi się z zasad debatowania opracowanych na Uniwersytecie w Oxfordzie w pierwszej połowie XIX w.

Szczegóły procedury debat bywają dostosowywane do lokalnych zwyczajów. Są też jednak zasady żelazne, których zmieniać się nie powinno. W przeciwnym wypadku traci się moralne prawo powoływania na oksfordzki styl debat.

Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. O temacie (tezie) strony wiedzą wcześniej lecz o tym, po której stronie mają się opowiedzieć, dowiadują się tuż przed rozpoczęciem debaty.

Ze względu na sztywne zasady debaty bardzo ważne jest, aby wszyscy uczestnicy zasady te znali.

Teza debaty 23 maja 2019 – Obchody Dnia Weterana w ZS w Dąbrowie Białostockiej:

„Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach zagranicznych służy interesom Wojska Polskiego.”

Uczestnicy debaty

Marszałek – prowadzi całą debatę, czuwa nad jej sprawnym przebiegiem. Jest bezstronny. Do jego obowiązków należy m.in.:

 • ogłoszenie zasad: jakie zasady obowiązują podczas debaty;
 • udzielanie głosu poszczególnym uczestnikom (może także przerwać przemowę w razie naruszenia zasad);
 • dbanie o przestrzeganie zasad, kulturę słowa i poziom debaty;
 • decydowanie o udzielaniu głosu publiczności;
 • informowanie o wyniku debaty.

Sekretarz – pełni funkcję pomocnika Marszałka. Jest bezstronny. Do jego zadań należy m.in.

 • dbanie o nieprzekraczanie czasowych ram wypowiedzi;
 • informowanie przez określony znak (podniesienie ręki, wyłożenie kartki o odpowiednim np. żółtym kolorze) o zbliżającym się końcu przemowy (30 sekund przed końcem);
 • informowanie przez określony znak (podniesienie ręki, wyłożenie kartki o odpowiednim np. czerwonym kolorze) o upływie czasu wypowiedzi;
 • przeprowadzanie głosowań;
 • prowadzenie ewentualnej dokumentacji debaty.

Ekspert – ocenia aspekty techniczne przeprowadzanej debaty, przyznając punkty ujemne za ewentualne uchybienia.

Jury – decyduje o wyniku debaty oceniając poziom merytoryczny, poprawność i kulturę wypowiedzi, dobór argumentów i wraz z ekspertem stronę formalną wystąpień.

 

Strony debaty

W debacie oksfordzkiej istnieje ścisły podział na 2 grupy: Propozycję i Opozycję. Przedstawiciele propozycji mają argumentować za tezą, Opozycji – przeciwko.

Liczba osób w obu grupach powinna być równa. Liczba dyskutantów może być oczywiście różna (w praktyce najczęściej od 3 do 6), lecz według klasycznych reguł zespoły powinny liczyć po cztery osoby.

Istnieje także ścisły podział ról w poszczególnych grupach:

4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji:

 • Pierwsi mówcy (czasem nazywanie liderami) mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka najważniejszych argumentów.
 • Drudzy mówcy mają za zadanie podać nowe argumenty rozszerzając stanowisko strony, mogą także odnieść się do wypowiedzi oponentów.
 • Trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony przeciwnej.
 • Czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację swojej strony, mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty.

Publiczność

W debacie uczestniczy także publiczność. Może ona zadawać pytania.

Organizacja Sali

Na podwyższeniu, zasiada Marszałek, przewodniczący debacie. Tradycja nakazuje, aby strona wypowiadająca się za tezą znajdowała się po prawej ręce Marszałka, strona przeciwna – po lewicy. Obok Marszałka, nieco bliżej debatujących, zasiada Sekretarz debaty.

Z tyłu (naprzeciwko Marszałka) zasiada publiczność. Te osoby z  publiczności, które opowiadają się „za” lub „przeciw” tezie, mogą siedzieć za odpowiednią grupą dyskutantów. W trakcie debaty publiczność może zmieniać miejsce siedzenia.


Teza debaty

Teza powinna być jasno określona. Nie może zostać sformułowana w formie pytania (np. Czy prawo pracy jest potrzebne) ani w formie wyboru (np. Prawo pracy, czy prawo zatrudnienia?). Musi mieć formie twierdzenia (np. Prawo pracy najważniejszą gałęzią prawa.).

Organizacja debaty

 1. Pierwszym etapem (po przywitaniu przez Marszałka) jest losowanie stron. Obie drużyny znają temat debaty z wyprzedzeniem, ale nie wiedzą, czy będą go bronić, czy będą przeciwko tezie. Po losowaniu można dopuścić kilkuminutowe narady stron.
 2. Następnie naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych stron. Debatę zawsze kończy 4 mówca strony Opozycji.
 3. Każdy z mówców ma określoną ilość czasu (np. 4 minuty) na swoje wystąpienie. Czas nie jest zatrzymywany.
 4. W czasie wystąpienia poszczególnych mówców mówcy strony przeciwnej mogą zadać jedno pytanie pod warunkiem zgłoszenia go do Marszałka pisemnie (na kartce) do upływu 2-ej minuty wypowiedzi.
 5. Po zamknięciu debaty przez Marszałka, Jury wraz z Ekspertem decyduje o jej wyniku.

Pytania

Tradycją debat oksfordzkich jest możliwość zadawania pytań. Mogą to czynić przedstawiciele stron debaty i publiczność. Zasady dotyczące pytań:

 • Chęć zadania pytania zgłasza się przez podniesienie ręki i przekazanie pytania pisemnie Marszałkowi.
 • Pytanie musi być krótkie (max. 2 zdania).
 • Każdy z mówców jest zobowiązany przyjąć określoną liczbę (np. min. 2) pytań (o ile takowe padną) i odpowiedzieć na nie.
 • Mówca może zignorować pytanie, jeśli jednak nie przyjmie ustalonej minimalnej liczby pytań, drużyna dostaje punkty karne.
 • Pytania od publiczności można zgłaszać do czasu aż Sekretarz poinformuje o zbliżającym się końcu przemowy (30 sekund przed końcem). Jest to czas chroniony. Jeśli jednak chęć wprowadzenia pytania zostanie zasygnalizowana wcześniej, mówca ma obowiązek udzielania głosu.
 • Nie można zadawać pytań w ramach swojego zespołu

 

Zasady debatowania

 • Pierwszy mówca – ze strony Propozycji otwiera debatę, przedstawia mówców strony własnej na wstępie swojego wystąpienia.
 • Mowy rozpoczynają się od krótkiej, grzecznościowej inwokacji skierowanej do marszałka, strony przeciwnej i publiczności np.: „Panie Marszałku, szanowni Oponenci, wspaniała Publiczności” lub „Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci”.
 • Tradycyjnie mówcy zwracają się do siebie poprzez pan/pani, a do Marszałka i Sekretarza „Pani Marszałek/Panie Marszałku” „Pani Sekretarz/Panie Sekretarzu”.
 • Marszałek powinien podziękować każdemu mówcy za wystąpienie.
 • Bezwzględnie zakazane są argumenty ad personam, wyszydzanie, ośmieszanie i obrażanie przeciwników.
 • W czasie wystąpień pozostali mówcy powinni zachowywać ciszę, dopuszczalne jest jedynie porozumiewanie się na piśmie.

 

Wyniki debaty

 1. Wyniki debaty mogą być ustalane w drodze decyzji Jury.
 • Każdy juror ocenia debatę samodzielnie stosując uzgodnioną punktację. Następnie zlicza się wyniki poszczególnych jurorów. Jurorzy oceniają całą debatę tylko i wyłącznie przez pryzmat własnych i subiektywnych odczuć, które nie muszą być oparte o specjalistyczną wiedzę. Przykładowo w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich stosowana następująca punktacja jurorów:
  • każdy z jurorów ma do rozdysponowania 10 pkt. i sam ustala wyniki (np. 9-1,8-2,7-3,6-4)
 • Ekspert przyznaje punkty karne za naruszenie zasad debaty. Przykładowe punkty karne:
  • -6 pkt za użycie argumentów ad personam
  • -3 pkt za nieprzestrzeganie ról w dyskusji
  • -2 pkt za przekroczenie czasu
  • -2 pkt za nieprzyjęcie minimalnej liczby pytań/informacji
  • -2 pkt za zabranie głosu bez pozwolenia Marszałka
  • -1 pkt za brak formuły grzecznościowej
  • -1 pkt za nieumiejętne zadanie pytania/informacji
  • -1 pkt za rozmowę w czasie przemówienie innej osoby
 • Po zliczeniu punktów poszczególnych jurorów i uwzględnieniu ujemnych punktów przyznawanych przez eksperta za błędy formalne ustala się wyniki. Wynik debaty jest sumą punktów jurorskich (dodatnich) oraz eksperckich(ujemnych).
 1. Inna forma oceny debaty to głosowania. Optymalne jest przeprowadzenie 3 głosowań. W przypadku debaty w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej odbędą się 2 głosowania:
 • Pierwsze głosowanie na tezę przeprowadza się przed debatą, a jego rolą jest poznanie opinii publiczności na temat tezy dyskusji.
 • Drugie głosowanie dotyczy zwycięzcy debaty.