Nasi mundurowi na obozie szkoleniowym

W dn. 27-30.11.2018 odbył się wyjazd uczniów z kl. mundurowych  Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej na obóz szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe a zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” sygnowanego przez MON. W  m Łopkajny pod Olsztynem nasi uczniowie  mieli możliwość doskonalenia szkolenia w wielu różnych zakresach.

W pierwszej kolejności w trakcie zajęć nacisk kładziono na doskonalenie musztry i na zasady  postępowania z bronią, aby móc dalej bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach. Odbyło się również szkolenie z rozpoznania wojskowego, terenoznawstwa, podczas którego np. wyznaczano azymut oraz odległości i współrzędne między wyznaczonymi punktami na trasie. Następnie owe umiejętności były praktycznie sprawdzane podczas nocnego wymarszu. Szkolenie strzeleckie to kolejny cel obozu. Miało ono doskonalić prawidłowe postawy strzeleckie, zapoznawało z budową i obsługą broni palnej ( karabiny, pistolety, rewolwery), pokazywało zasady bezpiecznego użycia broni palnej a  potem po ćwiczeniach przygotowawczych do strzelania odbyły się zajęcia praktyczne na strzelnicy z wykorzystaniem broni strzeleckiej małokalibrowej oraz centralnego zapłonu. Odbyło się również szkolenie medyczne a na zakończenie egzamin z RKO, który jest niezbędną umiejętnością zarówno w życiu codziennym, jak i na polu walki.

Największa jednak satysfakcja nastąpiła na zakończenie obozowych zmagań. Otóż na 6 szkół uczestniczących w tym szkoleniu Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej został oceniony jako najlepsza szkoła na pewno pod względem zaangażowania, dyscypliny oraz samozaparcia podczas wykonywania różnorodnych zająć, bo warunki nie zawsze były sprzyjające. Uczniowie do szkoły wrócili z pięknym zwycięskim pucharem.

Organizatorami przedsięwzięcia byli:

  • Ministerstwo Obrony Narodowej;
  • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie;
  • Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty;
  • Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie.

Tekst i zdjęcia: Janusz Bielawski