VIII edycja projektu „Przywróćmy Pamięć

Projekt „Odczytywanie  popiołów” (J. Ficowski ) – śladami dąbrowskich Żydów

realizowany przez młodzież LO w Dąbrowie Białostockiej pod opieką nauczyciela  języka polskiego Doroty Budzińskiej

 

Cel projektu:

 

Nasze miasto jest wielokulturowe i wieloreligijne. Od lat żyją w nim społeczności: polska, białoruska oraz tatarska. Niestety mieszkańcy zapomnieli o tym, że przez kilka wieków istniała również bardzo liczna grupa wyznawców judaizmu, która zniknęła w czasie drugiej wojny światowej. Odeszli żywi, ale pozostawili nam swoich zmarłych spoczywających na zabytkowym żydowskim cmentarzu.

Naszym celem jest  przywrócenie pamięci o dąbrowskich Żydach oraz ukazania obrazu przedwojennej Dąbrowy Białostockiej. Działania mają przede wszystkim wymiar edukacyjny skierowany do młodych ludzi, którzy poprzez wspólną pracę uczą się historii  miejscowości i poznają tragizm Holocaustu. Praca nad projektem uczy nie tylko współdziałania, ale również tolerancji i poszanowania dla inności narodowej  i religijnej.

Projekt będziemy realizować przy współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami średnimi z Mołodeczna (Białoruś) i Kalwarii (Litwa), z  miejscowymi drużynami  harcerskimi, M – G Ośrodkiem Kultury, IPN. w Białymstoku, Towarzystwem Genealogicznym Ziemi Sokólskiej oraz wieloma osobami dobrej woli, w tym naszymi absolwentami.

 

Kto nam pomaga:

Starosta i Wicestarosta Powiatu Sokólskiego –  Piotr Rećko i Jerzy Białomyzy;

Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka  – Romuald Gromacki;

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej – Jarosław Budnik;

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej – Aleksandra Szczerba;

Prezes Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Sokólskiej – Daniel Bućko;

Pan dr Tomasz Wiśniewski – autor znakomitych publikacji o Żydach Białostocczyzny, pisarz, reżyser, badacz i pasjonat

                oraz wiele innych osób, którym bliska jest przeszłość „małej ojczyzny”.          

 

Działania:

 1. Zamieszczenie ogłoszeń o poszukiwaniu świadków historii międzywojennej i wojennej Dąbrowy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności żydowskiej, w lokalnych mediach.

 

 1. Nawiązanie współpracy z IPN- em w Białymstoku, Towarzystwem Genealogicznym Ziemi Sokólskiej, Fundacją Ochrony Mienia Żydowskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”, Żydowskim Instytutem Historycznym, Archiwum Białostockim, Ambasadą Izraela w Polsce, mediami oraz osobami, które są zainteresowane tematyką żydowską.

 

 1. Zebranie informacji o przeszłości miejscowości i jej mieszkańców.

 

 1. Wywiady z najstarszymi osobami, żyjącymi w Dąbrowie i okolicy, które pamiętają społeczność żydowską i wygląd miasteczka sprzed wojny (zapis rozmów).

 

 1. Utrwalenie relacji świadków poprzez nakręcenie filmu.

 

 1. Objęcie opieką żydowskiego cmentarza.

 

 1. Umieszczenie tablicy i znaku informacyjnego prowadzącego do cmentarza.

 

 1. Sporządzenie planu cmentarza, ewidencja zachowanych macew i uwiecznienie ich na fotografiach.

 

 1. Przygotowanie wirtualnej mapy przedwojennej Dąbrowy i zaznaczenie miejsc związanych z religią i kulturą Żydów ( ze szczególnym uwzględnieniem synagog).

 

 1. Cykl lekcji w dąbrowskim liceum poświęcony wielokulturowości Dąbrowy. ( 5 lekcji)

 

 1. Konferencja naukowa dotycząca historii miasta i losu dąbrowskich Żydów.

 

 1. Sporządzenie bibliografii wszelkich dostępnych źródeł o dąbrowskich Żydach.

 

 1. Wydanie publikacji o historii dąbrowskich Żydów, przetłumaczenie jej na język angielski.

 

 1. Przeprowadzenie konkursu wśród młodzieży na projekt tablicy pamiątkowej i okładki publikacji.

 

 1. Wyjazd studyjny na Białoruś i Litwę w celu zwiedzenia miejsc związanych z Żydami i włączenie tamtejszej młodzieży do naszego projektu.

 

 1. Podjęcie próby odnalezienia potomków dąbrowskich Żydów.

 

Odkrywamy dawną wielokulturowość miasta, tworzoną także przez społeczność żydowską. Proponujemy ciekawe zajęcia oraz niezwykłe spotkania z przeszłością i ludźmi – świadkami minionych czasów.

Zanim się dowiesz, kim jesteś i gdzie zmierzasz, najpierw musisz wiedzieć, skąd pochodzisz.

( przysłowie żydowskie)