Ostatnie pożegnanie

Regina Dzienis urodziła się 2 września 1939 roku w Bierwisze. Jej panieńskie nazwisko to Suhak.  Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Sidrze rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Sokółce, które
ukończyła w 1959 roku.  16 sierpnia 1959 roku rozpoczyna pracę w Szkole Podstawowej w Podostrówku, zaś od 25 listopada 1962 roku zostaje zatrudniona jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej. Od 1 września 1964 roku zostaje zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej, gdzie pracę kontynuowała do 31 sierpnia 1999 roku. To z tą szkołą związała praktycznie całe
swoje życie zawodowe, stając się, mogę użyć tego słowa, jej legendą.
W związek małżeński wstępuje w 1962 roku z Edmundem Dzienisem. W międzyczasie kończy Studium Nauczycielskie w Białymstoku na kierunku fizyka w 1964 roku oraz uzyskuje dyplom ukończenia studiów wyższych na Wydziale Filologiczno-Historycznym w zakresie filologii rosyjskiej na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w 1971 roku.

W tym czasie pełni funkcje: opiekuna koła miłośników języka rosyjskiego, członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku,  opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej, przewodniczącej Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce, instruktora i Komendanta Szczepu ZHP, tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego, kierownika filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sokółce w latach 1975-1979.  Nie sposób wymienić wszystkie funkcje które sprawowała.

Od 1 września 1999 roku przechodzi na emeryturę po przepracowaniu 40 lat pracy w zawodzie nauczyciela. Ostatnie umowy zatrudnieniowe otrzymuje po przejściu na emeryturę w 1999 i 2000 roku. W swojej pracy wykształciła 11 finalistów i laureatów finału Centralnego Olimpiady Języka Rosyjskiego oraz wielu studentów filologii języka rosyjskiego. Za swoją pracę  była wielokrotnie nagradzana nagrodami specjalnymi dyrektora szkoły i Kuratora Oświaty i Wychowania w Białymstoku a także Ministra Oświaty i Wychowania w 1977 roku.

Regina Dzienis była zaangażowaną w życie szkoły nauczycielką oraz jak często podkreślała przyjacielem młodzieży. Często angażowała się nie tylko w pracę zawodową ale także w życie prywatne swoich wychowanków.