Kierunek Grecja: Katerini

13.04.2023 r. odbyło się spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia „Kulturalnie i kulinarnie” o nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077384 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Erasmus +. Poprzedzało ono mobilność naszych uczniów do Grecji. 

Przypominamy, że w dn.16.04. – 29.05.2023 r. trzynaścioro uczniów pod opieką trojga nauczycieli wyjedzie do Katerini w Grecji w celu realizacji założonych zadań projektowych, z których najważniejsze to praca w kilku grupach: kulinarnej, historycznej, oratorskiej i filmowej, we współpracy z partnerską szkołą w Grecji – 4. Liceum w Katerini. W grupie kulinarnej przygotowane zostaną tradycyjne potrawy greckie i polskie, a potem zostaną zaprezentowane społeczności lokalnej. W ramach grupy historycznej zrealizowane zostaną dwa zadania: przeprowadzenie testu wiedzy o greckiej demokracji oraz uczestnicy projektu wcielą się w przewodników po mieście i opiszą w języku angielskim zabytki kultury Grecji, znajdujące się na tym terenie. Test zostanie przeprowadzony wspólnie z uczniami z 4. Liceum w Katerini za pomocą połączenia online ze szkołą w Dąbrowie Białostockiej. Grupa oratorska przygotuje i przeprowadzi na głównym historycznym placu w danym mieście wystąpienia oratorskie na temat zagrożeń klimatycznych. Uczestnicy ubrani w stroje z epoki starożytnej w formie happeningu, będą przekonywać przechodniów, iż zmiany służące ekologii w życiu codziennym są nieodzowne. Poza tym planowane są spotkania integracyjne młodzieży oraz wizyty u lokalnych przedsiębiorców. 

Na spotkaniu rodzice poznali szczegółowy harmonogram działań projektowych (wcześniej uzgodniony w trakcie wizyty przygotowawczej), omówiono regulamin obowiązujący uczestników mobilności i sprawy organizacyjne związane z wyjazdem, ale najważniejszym punktem było podpisanie umów między niepełnoletnimi uczestnikami mobilności, ich rodzicami a dyrektorem szkoły Jarosławem Budnikiem.

 Projekt ma służyć podniesieniu jakości kształcenia poprzez rozwój umiejętności kluczowych uczniów i wzrost kompetencji nauczycieli.

Projekt „Kulturalnie i kulinarnie” finansowany jest z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej kwotą: 57 514,00 euro.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Anna Kulhawik