Próba sprawności fizycznej

W dniu dzisiejszym odbyła się próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej. Do próby przystąpiło 25 osób, zaś kolejne 5 osób odbędzie ją w innym terminie. Przed rozpoczęciem sportowych zadań do zebranych uczniów i ich rodziców zwrócił się Dyrektor Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej informując zebranych o korzyściach wynikających z ukończenia oddziału przygotowania wojskowego. Wspomniał o dodatkowych punktach w rekrutacji do wojskowych szkół wyższych i jednostek wojskowych, o skróconej służbie przygotowawczej oraz zakupie sprzętu i umundurowania dla kadetów uczących się w oddziale przygotowania wjskowego. Następnie uczniowie klas ósmych przystąpili do próby sprawności fizycznej przygotowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego Tomasza Leszkowicza (trener taekwon-do) oraz Mirosława Tokajuka (trener piłki ręcznej). Uczestnicy musieli zmagać się z następującymi zadaniami:
1) Bieg 50 m – próba szybkości:
2. Skok w dal z miejsca- próba mocy (siły nóg):
3. Bieg wytrzymałościowy – próba wytrzymałości:
1000 m- dla chłopców;
800 m- dla dziewcząt;
4. Skłony w przód z leżenia tyłem- próba siły mięśni brzucha
Do uzyskania za każdą konkurencję było 100 punktów, łącznie 400. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani do 10 czerwca 2021 roku.