Jesteśmy w projekcie „Podlaski Kompas Pracy”

Celem projektu jest  merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa  edukacyjnego – zawodowego przy jednoczesnej współpracy z  pracodawcami w 33 szkołach zawodowych woj. podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieć Doradztwa Zawodowego, opracowanie 33 zewnętrznych programów wsparcia szkoły, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 4 752 ucz., tworzenie i doposażanie 33 Punktów Informacji i Kariery oraz nabywanie i aktualizacja kompetencji 100 n-li realizujących zadania z zakresu doradztwa zaw. w szkołach zaw. do 31.10.2023 r.

Działania projektu koncentrują się na powołaniu i działalność Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ), której celem będzie zapewnienie zewnętrznego wsparcie szkół zaw. w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego węzłów tworzących sieć.  Sieć będzie działać na 3 poziomach: WĘZEŁ REGIONALNY prowadzony przez Wojewódzkiego Konsultanta PSDZ z ramienia CEN (Centrum Edukacji Nauczycieli współpracujące z nauczycielami), WĘZŁY SUBREGIONALNE 4 prowadzone przez Subregionalnych Branżowych Konsultantów ds. Popytowego Doradztwa Kompetencji (Doradcy Kompetencji współpracujący z pracodawcami)  oraz WĘZŁY  LOKLANE 14 na poziomie powiatów  prowadzonych przez Konsultantów Lokalnych współpracujących ze szkołami

W ramach projektu utworzony zostanie również portal doradczy jako Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej (PSI), podjęte zostaną działania inicjujące, moderujące oraz integrujące rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego w województwie podlaskim. Organizowane będą TARGI EDUKACYJNE subregionalne z udziałem szkół i uczelni,  FESTIWALE zawodów – regionalne targi szkół kształcących w wybranej branży lub sektorze,  KONKURSY promujące zawody i branże – konkurs o zawodach i branżach w formie filmów „NAKRĘĆ się na ZAWÓD”,  GRY  zawody – konkursy i zadania dotyczące poznawania branż i zawodów oraz nabywania wiedzy i umiejętności  z elementami grywalizacji. Dla każdej z 33 szkół zostaną opracowane PROGRAM zewnętrznego wsparcia szkół  w ramach PSDZ dotyczący rozwoju kompetencji kluczowych.  W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe dla nauczycieli chcących zostać doradcą zawodowym oraz szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla doradców zawodowych w szkołach objętych wsparciem dotyczące  standardy i metod doradztwa zawodowego oraz zajęcia z kompetencji kluczowych dla uczniów. Zostaną doposażone PIK w szkołach zawodowych w niezbędny sprzęt oraz pakiet rozwojowy zawierający narzędzia do realizacji doradztwa zawodowego.

Projekt realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Podlaskim Kuratorem Oświaty

https://kompaspracy.edu.pl/#/charts?type=school