KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„NIKODEM  SULIK  NA STRAŻY WSCHODNIEJ GRANICY  II RP

 Korpus Ochrony Pogranicza 1924 – 1939”

 

 • 1 Organizator

 

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej,

ul. 1000-lecia PP 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka

tel. (85) 7121 – 124

e-mail: liceum@data.pl

www. liceum-dabrowa.pl

 

 • 2 Zasięg konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sokólskiego i augustowskiego.

 

 • 3 Cele konkursu
 1. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni wśród młodzieży.
 2. Inspirowanie do pracy twórczej.
 3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 4. Popularyzowanie wiedzy o Generale Nikodemie Suliku bohaterze Ziemi Podlaskiej.
 5. Popularyzowanie wiedzy o Korpusie Ochrony Pogranicza.
 6. Prezentacja prac w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły.

 

 • 4 Warunki uczestnictwa

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • przesłanie karty zgłoszeniowej na adres Organizatora w terminie nieprzekraczalnym do dnia 05.01.2019 r.  z dopiskiem Konkurs Plastyczny i potwierdzenie przesłania na adres mailowy Organizatora;
  • dotrzymanie terminu składania prac;
  • w przypadku osób niepełnoletnich zgoda opiekuna prawnego;
  • każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 pracę plastyczną;
  • szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników.
 1. Każda praca musi być opatrzona godłem lub kodem oraz kopertą z metryczką zawierającą:
 • imię i nazwisko autora;
 • wiek autora;
 • adres i miejsce zamieszkania;
 • nr telefonu kontaktowego.
 1. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z wykonaniem i dostarczeniem pracy konkursowej.

 

 • 5 Forma pracy
 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat Konkursu:

„NIKODEM SULIK NA STRAŻY WSCHODNIEJ GRANICY II RP – Korpus Ochrony Pogranicza 1924 – 1939”

 1. Technika dowolna.
 2. Format pracy na papierze lub płótnie: A2, A3, A4.

 

 • 6 Termin nadsyłania prac

 

 1. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa w dniu 14.01.2019 r. (karta zgłoszeniowa do 05.01.2019 r.).
 2. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać drogą pocztową (nie liczy się data stempla pocztowego) na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”. Osoby odpowiedzialne do kontaktu: Jolanta Konstańczuk tel. 663711686.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki lub dostarczania prac.

 

 • 7 Zasady przyznawania nagród

 

 1. Prace oceniane będą w II kategoriach wiekowych:
 1. od 13 do 15 lat (szkoła podstawowa klasy VI-VIII, gimnazjum),
 2. od 16 do 20 lat (szkoły ponadgimnazjalne).
 1. Jury powołane przez Organizatora weźmie pod uwagę:
 1. zgodność formy z wymogami regulaminu,
 2. zgodność pracy z tematyką konkursu,
 3. walory artystyczne pracy.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16 stycznia 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Solidarności 1 w Dąbrowie Białostockiej, co jest równoznaczne z zaproszeniem wszystkich uczestników na uroczystość obchodów Dnia Patrona Zespołu Szkół im. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej  oraz będzie połączone z wystawą wszystkich prac konkursowych.
 2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział w Konkursie, zaś opiekunowie podziękowania.

 

 • 8 Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

 

 1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowe Organizatora) oraz publiczną prezentację prac.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s.1) dla potrzeb Konkursu.
 3. Prace uczestników przechodzą na rzecz Organizatora.

 

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatorów.
 2. Kwestie sporne i sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy i Jury.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

W linku poniżej regulamin i karta zgłoszenia do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 2018_19