Spotkanie z językoznawstwem

19 kwietnia 2018 roku nasze liceum ponownie odwiedziła mgr Ewa Gorlewska – pracownik naukowy , asystent w Instytucie Filologii Polskiej w Białymstoku, absolwentka dąbrowskiego liceum.
Ewa Gorlewska mówiła o wartościach w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Prelekcję można podzielić na część teoretyczną i praktyczną. Przedmiotem analizy był wstęp do aktu prawnego – preambuła. Pogadanka dotyczyła językoznawstwa, pod tym kątem była analizowana preambuła. Wyodrębnione zostały źródła wartości: Bóg i człowiek oraz nazwane wartości zawarte w dokumencie: suwerenność, demokracja, piękno, dobro, prawda, bezstronność, sprawiedliwość walka, szeroko pojęta kultura, praca, godność i wiele innych. Podczas analizy konstytucji prelegentka zwróciła uwagę na kontrowersyjność niektórych zapisów.
Na kolejnych zajęciach Ewa Gorlewska zajęła się tematem wyrazów modnych i szablonów językowych, co jest niezwykle ważnym zagadnieniem z nauki o języku, które występuje na ustnym egzaminie maturalnym. Młodzież odpowiedziała na pytanie czym jest moda i podała przykłady wyrazów modnych: fajny, kreatywny, celebryta , dokładnie, stres, trauma, itd. Omówiona została również kwestia zapożyczeń i uczniowie rozwiązywali ćwiczenia.
Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, zadawała pytania. Kwestie językoznawcze zostały przedstawione w przystępny sposób, obfitowały w dygresje i pokazywały różne sytuacje językowe.
Spotkanie zorganizowała Urszula Puczyńska

Serdecznie dziękujemy za niezmiernie ciekawe i merytoryczne wystąpienie. Zapraszamy ponownie.

Tekst i zdjęcia: Urszula Puczyńska