Wielki projekt termomodernizacji budynków szkolnych zatwierdzony!

Urząd Marszałkowski w ramach poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne zatwierdził wybór projektów do realizacji. Zadanie „Modernizacja obiektów szkolnych powiatu sokólskiego” uzyskało dofinansowanie  w kwocie 6 606 260,24 zł ( na ogólną wartość projektu 8 211 994,62 zł) co stanowi ok. 85 % dofinansowania. W ramach tego zadania znalazła się termomodernizacja budynków naszej  szkoły i internatu polegająca na wymianie dachów, wymianie źródła ciepła i całej sieci wraz z grzejnikami, wymiana okien w szkole i internacie, wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych i budowa systemu fotowoltaicznego służącego do produkcji prądu. Chcielibyśmy w imieniu środowiska szkolnego – uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz dyrekcji podziękować wszystkim zaangażowanym w opracowanie, złożenie projektu oraz przyznanie środków, ponieważ realizacja projektu odpowiada  na ważne potrzeby naszej społeczności.