Nowe zasady stypendium dla uczniów uzdolnionych

Od drugiego semestru roku szkolnego 2015/16 obowiązują nowe kryteria przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Będą one przyznawane w dwóch kategoriach: naukowe i sportowo-artystyczne (w danej edycji można ubiegać się o stypendium tylko w jednej kategorii).
O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1. uzyskają na koniec semestru lub roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 4,75, oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2. są laureatami lub finalistami przedmiotowego konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej powiatowym, oraz uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
O stypendium sportowo-artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. uzyskają na koniec semestru lub roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 3,00, oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2. są laureatami lub finalistami zawodów, turniejów, olimpiad sportowych lub konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.
Uczniowie ubiegający się o stypendium mogą być dodatkowo oceniani za aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego lub w innych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.
Szczegółowy regulamin, system punktacji i druki wniosków dostępne są u pedagoga szkolnego oraz na szkolnej stronie internetowej. Wnioski o stypendia dla uzdolnionej młodzieży będzie można składać u pedagoga szkolnego po feriach zimowych.

uchwala_stypendialna