Międzynarodowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

image1 Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej
ul. 1000-lecia PP 24
16-200 Dąbrowa Białostocka
Tel. 85 7121 124
e-mail: liceum@data.pl
www.liceum-dabrowa.pl
image002

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

old music notes - retro

Plik do pobrania

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

Dąbrowa Białostocka, 2014 r.

ORGANIZATOR:

  • Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
  • Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej;

MIEJSCE KONKURSU: Kino „Lotos” w Dąbrowie Białostockiej, ul. Kunawina 1;

CELE EDUKACYJNE KONKURSU:

1. Propagowanie nauki języków obcych poprzez śpiewanie.
2. Zainteresowanie uczniów muzyką obcojęzyczną.
3. Promocja kultury europejskiej poprzez muzykę.
4. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.
5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie edukacji muzycznej młodzieży z różnych krajów.
6. Integracja młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu sokólskiego, szkół gimnazjalnych powiatu sokólskiego i au­gustowskiego, młodzieży ze szkół zaprzyjaźnionych na Litwie i Białorusi.
2. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników (soliści/duety), wyłączając organizatora.
3. Wykonawca przygotowuje 1 piosenkę anglojęzyczną.
4. Udział biorą uczniowie wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach wewnątrzszkolnych.
5. Utwór można wykonać z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub a capella.
6. Maksymalny czas prezentowanego utworu powinien wynosić około 5 minut.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez opiekuna wypełnio­nego czytelnie formularza zgłoszeniowego na adres:

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia PP 24,

z dopiskiem „Międzynarodowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej” w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2014 r. oraz płytę CD z podkła­dem. Każda płyta powinna być opisana – tytuł piosenki, tekst utworu, wyko­nawca. Potwierdzenie mailowe, w którym zawarta będzie nazwa szkoły oraz ilość uczestników konkursu należy przesłać na adres : liceum@data.pl

Rozstrzygnięcie konkursu wraz w występami uczestników odbędzie się 22 maja 2014r. o godz. 10.00.

OCENA PRZEGLĄDU:

1. Występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizato­rów.
2. Jury konkursu będzie oceniało:

  • oryginalność i trafność doboru repertuaru,
  • interpretację i poprawność językową,
  • umiejętności wokalne uczestników,
  • wrażenia artystyczne.

3. Jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia i nagrody rze­czowe.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie, a opiekunowie podziękowania za przygotowania młodzieży do konkursu.

PRZEPISY KOŃCOWE:

1. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośniający oraz odtwarzacz CD oraz decydują o kolejności występów.
2. Kwestie sporne i sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają organi­zatorzy i jury.
3. Decyzja jury jest ostateczna.
4. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu.
5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobo­wych dla potrzeb związanych z konkursem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz.883).
7. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie nagrań audio i video podczas przeglądu i koncertu i nieodpłatne umieszczenie ich na dowolnych por­talach internetowych a także emisję w mediach lokalnych.